پره برج های خنک کننده، نوع پرچی

اين پره ها از جنس آلومينيوم آلياژی ساخته شده ان